ตั้งความคาดหวังเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ตั้งความคาดหวังของลูกค้าโดยใช้งานข้อตกลงระดับการบริการ
แจ้งให้พวกเขาทราบว่าสามารถคาดหวังการตอบกลับหรือการ
แก้ไขปัญหาได้เมื่อใด

Set and track SLAs to maintan service standards Set and track SLAs to maintan service standards

กำหนดค่าของข้อตกลงระดับการบริการที่หลากหลาย

กำหนดค่าของข้อตกลงระดับการบริการที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ ผลิตภัณฑ์ บริษัท เป็นต้น ตั๋วคำร้องทั้งหมดที่อยู่ภายใต้หมวดหมู่ดังกล่าวจะถูกควบคุมโดยนโยบายข้อตกลงระดับการบริการเหล่านี้

Manage multiple SLAs for diferent type of customers Manage multiple SLAs for diferent type of customers

ปิดใช้งานตัวจับเวลาเมื่อจำเป็น

หยุดตัวจับเวลาข้อตกลงระดับการบริการที่หลากหลายตามบางสถานะของตั๋วคำร้อง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของคุณจะไม่ถูกลงโทษจากการละเมิดข้อตกลงระดับการบริการในขณะที่พวกเขารอลูกค้าหรือพันธมิตร

Freeze SLA timers Freeze SLA timers

เปิดใช้งานการทำงานจากระยะไกล

รายงานของข้อตกลงระดับการบริการ

สร้างรายงานระดับเจ้าหน้าที่หรือระดับโปรแกรมช่วยเหลือที่แบ่งปันกันได้สำหรับการแก้ไขปัญหาตั๋วคำร้องและการปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการบริการ ซึ่งได้รับการจัดหมวดหมู่ตามคุณสมบัติของตั๋วคำร้อง

เขตเวลา

ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคุณในเขตเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อทำให้เจ้าหน้าที่ของคุณกำหนดชั่วโมงทำงานตามเวลาท้องถิ่นได้

เวลาทำการ

ตั้งค่าเวลาทำการที่หลากหลายสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ตามเวลาท้องถิ่น และมอบหมายตั๋วคำร้องให้กับเจ้าหน้าที่ตามเวลาทำการ