Quản lý quy trình công việc cụ thể một cách hiệu quả

Áp dụng quy trình công việc cụ thể cho dịch vụ hỗ trợ của bạn bằng cách xác định các giai đoạn cụ thể cho các phiếu yêu cầu và cài đặt trạng thái tùy chỉnh cho từng giai đoạn

Quyết định khi nào khởi động bộ hẹn giờ SLA 

Tắt các bộ hẹn giờ thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) cho các trạng thái phiếu yêu cầu tùy chỉnh để mô tả phiếu yêu cầu đang phục vụ cho bên thứ ba hoặc khách hàng để đưa ra phản hồi phù hợp

Chọn nội dung hiển thị cho khách hàng

Kiểm soát các hình thức hiển thị trạng thái phiếu yêu cầu để khách hàng kiểm tra xem phiếu yêu cầu của họ đã được giải quyết chưa và để các nhân viên hỗ trợ phản hồi cho khách hàng.

Các tính năng tùy chỉnh quy trình công việc khác

Tự động hóa dịch vụ trợ giúp

Thiết lập các chức năng tự động hóa để tự động phân loại, xếp mức độ ưu tiên và phân loại phiếu yêu cầu để tiết kiệm thời gian cho các phần việc lặp đi lặp lại.

Các Thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA) nâng cao

Thiết lập khuôn khổ cho các chính sách SLA khác nhau cho các nhóm khách hàng, nguồn phiếu yêu cầu và bộ phận khác nhau để thiết lập các tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp cho từng nhóm.

Các báo cáo về dịch vụ trợ giúp

Sử dụng bảng điều khiển cá nhân hóa và các báo cáo chi tiết để thâu đạt những nhận thức có thể chuyển thành hành động và các điểm nghẽn trong quy trình hỗ trợ khách hàng.