Nhận nội dung cập nhật ngay lập tức

Tự thêm bản thân là Người quan sát trên các phiếu yêu cầu mà bạn muốn theo dõi để nhận được thông báo mỗi khi có hành động mới.

Tự động hóa các quy trình công việc

Cài đặt các quy trình công việc phù hợp và tự động thêm bản thân làm Người quan sát trên các loại phiếu yêu cầu mà bạn muốn theo dõi.

Đảm bảo chất lượng hỗ trợ

Theo dõi các phiếu yêu cầu được phân cho các nhân viên hỗ trợ mới và giúp đỡ họ bằng cách đảm bảo họ tránh phạm phải những sai lầm của người chưa quen việc.

Tối ưu hóa dịch vụ trợ giúp

Các thông báo

Nhận các nội dung cập nhật theo thời gian thực được xem là quan trọng ngay bên trong Freshdesk.

Năng suất làm việc của nhân viên hỗ trợ

Trao quyền hành động cho các nhân viên hỗ trợ để tiết kiệm thời gian, làm việc hiệu quả hơn và nâng cao năng suất làm việc của họ.

Freshdesk trên thiết bị di động

Cung cấp sự hỗ trợ đặc biệt ngay cả khi bạn không ở bàn làm việc thông qua tính năng Freshdesk dành cho thiết bị di động.