Cài đặt kỳ vọng của khách hàng để thực hiện minh bạch

Cái đặt các kỳ vọng của khách hàng bằng cách sử dụng Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA). Cho họ biết khi nào họ được trả lời hoặc giải quyết vấn đề.

Set and track SLAs to maintan service standards Set and track SLAs to maintan service standards

Định cấu hình nhiều SLA

Định cấu hình các SLA (thỏa thuận mức dịch vụ) khác nhau cho các nhóm nhân viên hỗ trợ, sản phẩm, công ty khác nhau, vv ... Tất cả các phiếu yêu cầu trong đó sẽ chịu sự chi phối của các chính sách SLA này.

Manage multiple SLAs for diferent type of customers Manage multiple SLAs for diferent type of customers

Tắt bộ hẹn giờ khi cần thiết

Đóng băng bộ hẹn giờ SLA (thỏa thuận mức dịch vụ) khi phiếu yêu cầu ở một số trạng thái nhất định để các nhân viên hỗ trợ không bị phạt vì vi phạm SLA trong khi họ phục vụ khách hàng hoặc đối tác.

Freeze SLA timers Freeze SLA timers

Cho phép làm việc từ xa

Báo cáo SLA

Tạo các bản báo cáo có thể chia sẻ ở cấp nhân viên hỗ trợ hoặc cấp dịch vụ trợ giúp về kết quả giải quyết phiếu yêu cầu và tuân thủ SLA (thỏa thuận mức dịch vụ) được phân loại theo các thuộc tính phiếu yêu cầu.

Các múi giờ

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ dành cho các sản phẩm của bạn theo các múi giờ khác nhau, cho phép nhân viên hỗ trợ làm việc theo giờ địa phương.

Giờ làm việc

Thiết lập nhiều giờ làm việc cho các nhóm khác nhau theo giờ địa phương của họ, phân công phiếu yêu cầu cho các nhân viên hỗ trợ tương ứng