Điều chỉnh Freshdesk phù hợp với yêu cầu công việc của bạn

Cái đặt Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) tùy chỉnh cho nhiều vùng, sản phẩm và đơn vị kinh doanh khác nhau để xếp ưu tiên và phân phối công việc theo thời hạn phù hợp cho từng yêu cầu.

Set Custom SLAs

Quản lý thời gian thuận lợi giữa các vùng

Tạo lập và phân giờ làm việc tùy chỉnh cho các nhân viên hỗ trợ và nhóm làm nhau khác nhau, hiển thị phiếu yêu cầu cũng như các thuộc tính khác theo giờ địa phương của nhân viên hỗ trợ.

Multiple business hours

Thể hiện thái độ trân trọng đối với khách hàng trung thành

Tiết kiệm thời gian tạo phiếu yêu cầu bằng cách tạo lập các bản mẫu với nhiều trường biểu mẫu phù hợp cho các loại vấn đề khác nhau và điền trước các thông tin cơ bản vào những trường này.

SLA Reminders

Quản lý kỳ vọng của khách hàng

Xếp thứ tự ưu tiên cho các phiếu yêu cầu

Xếp mức ưu tiên cao cho các phiếu yêu cầu cần chú ý ngay lập tức hoặc định cấu hình các quy tắc phân công phiếu yêu cầu tự động.

Theo dõi các phiếu yêu cầu quan trọng

Bổ sung bản thân bạn hoặc bất kỳ nhân viên hỗ trợ nào khác làm người theo dõi một phiếu yêu cầu để liên tục nhân thông báo về tiến độ giải quyết và các hoạt động có liên quan.

Liên tục cập nhật cho khách hàng

Cái đặt các trạng thái tùy chỉnh được hiển thị cho khách hàng biết để liên tục cập nhật cho họ về quá trình xử lý vấn đề của họ.