Tất cả các tính năng Lập phiếu yêu cầu

HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN HỖ TRỢ

Cần tạo điều kiện cho các nhân viên hều ki tân được hều kiện cho các nshoàn thinđược hều kiện cho các nsk.com/Tuy nhiên, phần lớn thời gian của họ lại phải dành cho công việc làm rõ nhm rõiệc  phchưa được khai thông, xếp thứ tự ưu tiên cho các vấn đề và đcác vấn đề thôngthcó ai khác đang giải quyết vấn đề ấy

Freshdesk đơn giản hóa công việc của các nhân viên hỗ trợ

Bạn có thể chuyển đổi mọi email, thông tin phản hồi, cuộc trò chuyện hoặc cuộc gọi đến thành phiếu yêu cầu trong Freshdesk. Không cần chuyển đổi qua lại giữa các công cụ khác nhau nữa. Không còn tình trạng sót nội dung và phản hồi chậm trễ nữa.

Helpdesk Ticketing System Helpdesk Ticketing System

Hộp thư đến của nhóm

Không giống như email, hệ thống phiếu yêu cầu của chúng tôi được thiết kế để làm việc nhóm và tăng hiệu suất làm việc của nhân viên hỗ trợ. Điều đó có nghĩa là bạn có thể làm nhiều việc hơn thay vì chỉ gửi các câu trả lời. Bạn có thể xếp thứ tự ưu tiên của từng phiếu yêu cầu dựa trên các từ khóa, phân công phiếu yêu cầu cho một nhân viên hay nhóm hỗ trợ cụ thể để tránh nhầm lẫn về việc ai nên giải quyết phiếu yêu cầu nào, lọc phiếu yêu cầu dựa trên các thuộc tính cụ thể để các phiếu quan trọng nhất cần được giải quyết luôn được ưu tiên xử lý trước.

Phát hiện xung đột

Phát hiện còn ai khác đang xem xét hoặc trả lời phiếu yêu cầu.

Các câu trả lời soạn sẵn

Lưu các câu trả lời dành cho các phiếu yêu cầu phổ biến để sử dụng lại.

Thông báo thông minh

Nhận thông báo trong công cụ về nội dung cập nhật cho phiếu yêu cầu.

Chế độ xem phiếu yêu cầu tùy chỉnh

Chọn phiếu yêu cầu nào bạn muốn xem trước tiên.

Hợp nhất phiếu yêu cầu

Hợp nhất các phiếu yêu cầu về vấn đề tương tự thành một phiếu.

Nhật ký hoạt động

Xem mọi hoạt động của nhân viên hỗ trợ và hệ thống trên phiếu yêu cầu.

Quản lý Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA)

Thiết lập các quy tắc khi mỗi vé cần được trả lời và giải quyết để các nhân viên hỗ trợ biết rõ thời hạn xử lý. Một thỏa thuận cấp độ mức dịch vụ trên hệ thống phiếu yêu cầu trợ giúp của bạn có thể giúp thông báo thời gian ước tính với khách hàng và nhân viên hỗ trợ, đồng thời đo lường xem có bao nhiêu nhân viên hỗ trợ có thể bám sát các khung thời gian đã được đặt ra.

Phân phối lại khối lượng công việc hoặc bổ sung người vào nhóm dựa trên mức độ tuân thủ thỏa thuận SLA. Thậm chí bạn có thể cài đặt những lời nhắc nhở tự động dành cho các nhân viên hỗ trợ và đệ trình cho người quản lý bất cứ khi nào thỏa thuận SLA không được đáp ứng.

 

SLA for Ticketing Software SLA for Ticketing Software