Làm việc hiệu quả hơn để giảm thời gian giải quyết

Giảm thời gian giải quyết tổng thể đối với các vấn đề phức tạp, cần nhiều giai đoạn xử lý, bằng cách chia nhỏ phiếu yêu cầu thành nhiều phiếu yêu cầu con để các nhóm tương ứng cùng xử lý song song.

Create child tickets

Phát huy tối đa hiệu suất với bản mẫu phiếu yêu cầu

Lưu các bản mẫu phiếu yêu cầu cho các phần việc lặp lại để bạn có thể tạo phiếu yêu cầu con trong nháy mắt và phân chúng cho các nhóm phù hợp.

Ticket templates

Giải quyết phiếu yêu cầu nhanh chưa từng có

Hội ý nhóm

Thảo luận phiếu yêu cầu với các cộng sự và chuyên gia tại cơ sở của bạn ngay trong dịch vụ trợ giúp để tìm giải pháp tốt nhất cho những thắc mắc của khách hàng.

Phiếu yêu cầu liên kết

Cung cấp câu trả lời và cập nhật thông tin cho những khách hàng trình bày các vấn đề tương tự một cách nhanh chóng và nhất quán bằng cách liên kết các phiếu yêu cầu có liên quan với nhau.

Hộp thư đến của nhóm

Cộng tác và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả mà không gặp dẫm chân nhau bằng cách sử dụng hộp thư đến của nhóm trong Freshdesk.