Cộng tác hiệu quả để giải quyết phiếu yêu cầu

Tạo quy trình công việc rõ ràng và hiệu quả bằng cách chia sẻ các phiếu yêu cầu với nhiều bên liên quan khác mà không ảnh hưởng đến quyền truy cập của bạn đối với các phiếu ấy.

Ticket Assignment

Luôn có câu trả lời cho khách hàng

Đảm bảo rằng các nhân viên hỗ trợ làm việc trực tiếp với khách hàng luôn có thông tin cập nhật về tình trạng các phiếu yêu cầu để cung cấp cho khách hàng khi có thắc mắc

Ticket status properties

Cộng tác để giải quyết các phiếu yêu cầu

Hội ý nhóm

Nhận tất cả thông tin đầu vào cần thiết để cung cấp cho khách hàng các câu trả lời chính xác bằng cách bắt đầu các cuộc trò chuyện trong nhóm về các phần nội dung của phiếu yêu cầu cần thảo luận.

Phiếu yêu cầu liên kết

Liên kết và theo dõi các vấn đề tương tự trong dịch vụ trợ giúp của bạn để cung cấp thông tin cập nhật liên quan và nhất quán cho tất cả khách hàng.

Phiếu yêu cầu mẹ con

Giải quyết các vấn đề phức tạp nhanh hơn bằng cách chia nhỏ phiếu yêu cầu thành nhiều phiếu có thể xử lý được để nhiều nhóm khác nhau có thể cùng làm việc song song.